Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ của doanh nghiệp sản xuất

24/03/2021
Cùng tham khảo các bước hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ của doanh nghiệp sản xuất cùng Moka nhé.

I. Hạch toán nghiệp vụ mua nguyên vật liệu của DN Sản xuất

1. Mua nguyên vật liệu trả tiền ngay, ghi:

Nợ TK 152 - Giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng NVL
Nợ TK 1331 - VAT, thường là 10%
      Có TK 111,112, 141 - Tổng số tiền phải trả/Đã trả nhà cung cấp

2. Mua nguyên vật liệu công nợ (Trả sau), ghi:

Nợ TK 1521 - Giá mua chưa VAT, Chi tiết số lượng từng NVL
Nợ TK 1331 - VAT, thường là 10%
      Có TK 331 - Tổng số tiền phải trả nhà cung cấp

3. Khi thanh toán tiền, ghi:

Nợ TK 331 - Tổng số tiền phải trả nhà cung cấp
      Có TK 111 (Nếu trả tiền mặt)
Hoặc Có TK112 (Nếu trả qua ngân hàng)

4. Khi đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp nhưng đến cuối tháng hàng chưa về đến kho

4.1. Cuối tháng kế toán, ghi:

Nợ TK 151 - Giá mua chưa VAT, Chi tiết số lượng từng NVL
Nợ TK 1331 - VAT 10%
      Có TK 111,112,331,141 - Tổng số tiền phải trả/Đã trả nhà cung cấp

4.2. Qua đầu tháng khi NVL về tới kho, ghi:

Nợ TK 1521
      Có TK 151

5. Mua NVL xuất thẳng cho SX (Không qua kho)

5.1. Mua NVL không qua kho trả tiền ngay, ghi:

Nợ TK 154 - Giá mua chưa VAT, Chi tiết số lượng từng NVL
Nợ TK 1331 - VAT, thường là 10%
      Có TK 111, 112, 141 - Tổng số tiền phải trả/Đã trả NCC 

5.2. Mua NVL Xuất thẳng không qua kho chưa trả tiền, ghi:

Nợ TK 154 - Giá mua chưa VAT, Chi tiết số lượng từng NVL
Nợ TK 1331 - VAT, thường là 10%
      Có TK 331 Nợ tiền nhà cung cấp chưa trả 

5.3. Trả NVL cho NCC:

- Khi nhập kho đơn giá nào thì xuất kho trả với đơn giá đó, hạch toán ngược lại lúc nhập kho, ghi:
Nợ TK 331, 111, 112
      Có TK 152
      Có TK 1331
- Thu lại tiền (Nếu có), ghi:
Nợ TK 111, 112
      Có TK 331

5.4. Chiết khấu thương mại được hưởng từ NCC

- Được NCC giảm vào tiền nợ phải trả, ghi:
Nợ TK 331
      Có TK 152
      Có TK 1331
- Được NCC trả lại bằng tiền, ghi:
Nợ TK 111, 112
      Có TK 152
      Có TK 1331
- Hoặc DN có thể hạch toán vào thu nhập khác, ghi:
Nợ TK 331
      Có TK 711

II. Hạch toán nghiệp vụ mua công cụ dụng cụ của DN sản xuất

1. Mua công cụ dụng cụ trả tiền ngay, ghi:

Nợ 242 (CCDC ngắn hạn; Dài hạn)
Nợ TK 1331 - Thuế VAT (Thường là 10%)
      Có TK 111; 112 (Tiền mặt, tiền ngân hàng)

2. Mua công cụ dụng cụ chưa trả tiền ngay

Nợ TK 242 (CCDC ngắn hạn; Dài hạn)
Nợ TK 1331 Thuế VAT (Thường là 10%)
      Có TK 331 (Công nợ chưa trả tiền ngay)

3. Mua công cụ dụng cụ nhập kho

3.1. Mua CCDC nhập kho trả tiền ngay, ghi:

Nợ TK 153 - Giá mua CCDC chưa thuế
Nợ TK 1331 - VAT thường là 10%
      Có TK 111, 112, 141 - Tổng số tiền đã trả nhà cung cấp

3.2. Mua CCDC nhập kho chưa trả tiền ngay, ghi:

Nợ TK 153 (CCDC ngắn hạn; Dài hạn)
Nợ TK 1331 - Thuế VAT (Thường là 10%)
      Có TK 331 (Công nợ chưa trả tiền ngay)

3.3. Trả tiền mua công cụ dụng cụ, ghi:

Nợ TK 331
      Có TK 111, 112

III. Hạch toán nghiệp vụ mua TSCĐ của DN sản xuất

1. Mua TSCĐ trả tiền ngay, ghi:

Nợ TK 211 (Nguyên giá + Giá mua + Chi phí khác liên quan)
Nợ TK 1331 : Thuế VAT 10%
Có TK 112

2. Mua TSCĐ chưa trả tiền ngay, ghi:

Nợ TK 211 (Nguyên giá + Giá mua + Chi phí khác liên quan)
Nợ TK 1331
      Có TK 331

3. Trả tiền mua TSCĐ, ghi:

Nợ TK 331 - Giá phải trả
      Có TK 112, 341

IV. Hạch toán nghiệp vụ xuất CCDC trong kho mang đi sản xuất

Nợ TK 242
      Có TK 153

V. Hạch toán nghiệp vụ bán thành phẩm của DN sản xuất

1. Ghi nhận doanh thu

1.1. Bán thành phẩm thu tiền ngay, ghi:

Nợ TK 111, 112 - Tổng số tiền phải thu/đã thu của khách hàng
      Có TK 5112 - Tổng giá bán chưa VAT
      Có TK 33311 - VAT đầu ra (Thường là 10%)

1.2. Bán thành phẩm chưa thu tiền, ghi:

Nợ TK 131 - Tổng số tiền phải thu/chưa thu của khách hàng
      Có TK 5112 - Tổng giá bán chưa VAT
      Có TK 33311: VAT đầu ra (Thường là 10%)

1.3. Thu tiền công nợ, ghi:

Nợ TK 111 (Thu bằng tiền mặt)
Nợ TK 112 (Thu qua ngân hàng)
      Có TK 131 - Tổng số tiền phải thu/chưa thu của khách hàng

2. Ghi nhận giá vốn

Tùy theo DN chọn phương pháp tính giá xuất kho nào mà phần mềm chạy theo nguyên tắc đó (Thường lựa chọn phương pháp bình quân gia quyền)
Nợ TK 632 
      Có TK 155

3. Các khoản giảm trừ doanh thu

3.1. Chiết khấu thương mại

* Khi khách hàng mua đạt tới một mức nào đó thì DN có chính sách chiết khấu cho khách hàng.
- Trường hợp khách hàng mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết khấu thì khoản chiết khấu thương mại này được ghi giảm trừ vào giá bán trên “Hóa đơn GTGT” hoặc “Hóa đơn bán hàng” lần cuối cùng. 
- Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh trên hóa đơn là giá đã giảm giá (Đã trừ chiết khấu thương mại) thì khoản chiết khấu thương mại này không được hạch toán vào TK 511. Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu.
- Trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng, hoặc khi số chiết khấu thương mại người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hóa đơn lần cuối cùng thì phải chi tiền chiết khấu thương mại cho người mua. Khoản chiết khấu thương mại trong các trường hợp này được hạch toán vào Tài khoản 511.
Nợ TK 511
Nợ TK 33311
      Có TK 131, 111,1 12

3.2. Hàng bán bị trả lại

- Ghi giảm doanh thu, công nợ phải thu khách hàng: Bán giá nào thì ghi giảm công nợ giá đó, ghi:
Nợ TK 511 - Giá bán chưa VAT
Nợ TK 33311 - VAT
      Có TK 131, 111, 112 - Tổng số tiền phải trả/đã trả lại cho khách hàng
- Giảm giá vốn: xuất kho giá nào thì bây giờ ghi giá đó
Nợ TK 155
      Có TK 632
- Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại, ghi:
Nợ TK 641
Nợ TK 1331
      Có TK 331, 111, 112,…

3.3. Giảm giá hàng bán

Nợ TK 511
Nợ TK 33311
      Có TK 111, 112, 131

VI. Bút toán chi phí doanh nghiệp của DN sản xuất

1. Bút toán lệ phí môn bài

- Hạch toán chi phí lệ phí môn bài, ghi:
Nợ TK 642 - Tài khoản chi phí lệ phí môn bài
      Có TK 3338 - Tài khoản lệ phí môn bài
- Nộp lệ phí môn bài 
Nợ TK 3338
      Có TK 111, 112

2. Hạch toán chi phí tiền lương

Nợ TK 642 - Tài khoản chi phí
      Có TK 334

3. Tài khoản trích bảo hiểm xã hội

- Trích tính vào chi phí doanh nghiệp, ghi:
Nợ TK 642 - Tài khoản chi phí
      Có TK 3383; 3384; 3385 
- Trích vào tiền lương công nhân viên cả bộ phận sản xuất, ghi:
Nợ TK 334
      Có TK 3383, 3384, 3385
- Trả lương, ghi:
Nợ TK 334 (Trừ các khoản trích vào chi phí lương) - Trả cả bộ phận sản xuất
      Có TK 111, 112

VII. Hạch toán phân bổ chi phí CCDC, TSCĐ vào chi phí quản lý của DN sản xuất

Nợ TK 642 - Tài khoản nhận chi phí
      Có TK 242, 214, 153

VIII. Hạch toán các chi phí khác của DN sản xuất hạch toán thẳng vào TK 642

Nợ TK 642
Nợ TK 1331
      Có TK 111, 112, 141, 331
Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)
      Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
      Có TK 3333 - Thuế xuất nhập khẩu (Chi tiết thuế xuất khẩu)
* Không tách ngay thuế xuất khẩu phải nộp thì phản ánh doanh thu bao gồm cả thuế xuất khẩu, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)
      Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
- Định kỳ khi xác định số thuế xuất khẩu phải nộp, ghi:
Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
      Có TK 3333 - Thuế xuất nhập khẩu (Chi tiết thuế xuất khẩu)
- Ghi nhận giá vốn, ghi:

--------------------------

Phần mềm kế toán Moka Start-up hỗ trợ kế toán lập BCTC đơn giản và chính xác cùng giá thành hợp lý.

Để đăng ký dùng thử, bạn vui lòng điền thông tin Tại đây

Liên hệ để được tư vấn về phần mềm kế toán 

Điện thoại: 024 2283 1818

Email: support@phanmemmoka.vn

Facebook: Phần mềm Kế toán Moka | Facebook

Địa chỉ VPGD: Tầng 6, Số 7 Tôn Thất Thuyết, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin sản phẩm chúng tôi: 

Phần mềm kế toán Moka Start-Up Moka Online,  Moka Accounting

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
      Có TK 155, 156,…
- Khi nộp tiền thuế xuất khẩu vào NSNN, ghi:
Nợ TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế xuất khẩu)
      Có các TK 111, 112,…
- Thuế xuất khẩu được hoàn hoặc được giảm (Nếu có), ghi:
Nợ các TK 111, 112, 3333
      Có TK 711 - Thu nhập khácBài viết khác

3 lưu ý khi làm kế toán nhập khẩu mà không phải ai cũng biết

24/03/2021

Với mục đích hỗ trợ các bạn kế toán có sự hình dung rõ hơn về công việc của kế toán nhập khẩu. Moka chia sẻ những lưu ý khi làm kế toán nhập khẩu vì hiện nay có trên thực tế là đại đa số các bạn kế toán thường hạch toán sai các bút toán liên quan đến nhập khẩu hàng hóa. Dưới đây là tổng hợp cơ bản các công việc liên quan đến kế toán nhập khẩu cần lưu ý:

Kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh thương mại

23/03/2021

Chi phí kinh doanh thương mại gồm: Chi phí thu mua hàng hóa, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Để đánh giá chất lượng quản lý chi phí kinh doanh thương mại, người ta thường sử dụng các chỉ tiêu: Tổng mức phí, tỷ suất phí, tốc độ tăng, giảm phí… Tổ chức tốt kế toán chi phí mua hàng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là biện pháp quan trọng để tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận của các doanh nghiệp thương mại.

Hướng dẫn cho trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

23/03/2021

Theo quy định Luật Quản lý thuế 2019, có hiệu lực từ 01/7/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn hỏa tốc 636/TCT-DNNCN. Đối tượng không phải quyết toán thuế Thu nhập cá nhân TNCN được Công văn này quy định. Dưới đây, Moka sẽ tổng hợp giúp anh chị kế toán hiểu rõ.

Bài viết gần đây

Chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ phải kê khai, tính thuế GTGT?
Chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ phải kê khai, tính thuế GTGT?
Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đã đề xuất bỏ quy định chuyển nhượng dự án đầu tư không phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng.
QUY ĐỊNH VỀ GIA CÔNG HÀNG HÓA CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI NĐ69
QUY ĐỊNH VỀ GIA CÔNG HÀNG HÓA CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI NĐ69
Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định thương nhân Việt Nam được nhận gia công hàng hóa hợp pháp cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.
Đầy đủ Thủ tục xuất khẩu SP gia công cho thương nhân nước ngoài
Đầy đủ Thủ tục xuất khẩu SP gia công cho thương nhân nước ngoài
Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài được thực hiện như sau :
Hải quan Hà Nội kiến nghị bổ sung quy định về xuất xứ hàng hóa (XXHH)
Hải quan Hà Nội kiến nghị bổ sung quy định về xuất xứ hàng hóa (XXHH)
Liên quan đến việc thực hiện các thông tư về xuất xứ hàng hóa, Cục Hải quan Hà Nội kiến nghị Tổng cục Hải quan bổ sung một số quy định để phù hợp với thực tiễn.
Facebook