Đã hoàn thiện các quy định về quản lý hàng gia công, sxxk

08/07/2021
03/2015 - Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, dự thảo Thông tư chung hướng dẫn Luật Hải quan 2014 đã bổ sung đầy đủ các quy định về quản lý loại hình sản xuất này.

Kiểm tra cơ sở sản xuất, hàng tồn kho

Theo phân tích của đại diện Cục Giám sát quản lý về Hải quan, trên cơ sở nội dung đã được thực hiện ổn định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC và Thông tư 13/2014/TT-BTC, dự thảo Thông tư quy định cụ thể các trường hợp kiểm tra, thời điểm kiểm tra, thẩm quyền quyết định kiểm tra, nội dung kiểm tra, xử lý kết quả kiểm tra.

Hải quan Kiểm tra cơ sở sản xuất

Theo đó, các trường hợp kiểm tra là: Tổ chức, cá nhân thực hiện hợp đồng gia công lần đầu; Tổ chức, cá nhân lần đầu được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày; Khi phát hiện có dấu hiệu xác định tổ chức, cá nhân không có cơ sở sản xuất hoặc NK nguyên vật liệu  (NVL) tăng, giảm bất thường so với năng lực sản xuất.

Việc kiểm tra nơi lưu giữ NVL nằm ngoài khu vực sản xuất được thực hiện khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn tổ chức, cá nhân không lưu giữ NVL tại địa điểm đã thông báo với cơ quan Hải quan.

Đối với việc kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho NVL, máy móc, thiết bị và hàng hoá XK, mục đích của việc kiểm tra này là để  xác định NVL NK được sử dụng vào đúng mục đích gia công, SXXK hay không và để ngăn chặn gian lận thương mại, trốn thuế.

Theo đó, cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra các trường hợp: Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng có dấu hiệu rủi ro đã NK NVL, máy móc, thiết bị quá chu kỳ sản xuất không có sản phẩm XK; có dấu hiệu xác định tổ chức, cá nhân NK NVL, máy móc, thiết bị hoặc XK sản phẩm tăng, giảm bất thường so với năng lực sản xuất; có dấu hiệu xác định tổ chức, cá nhân bán NVL, máy móc, thiết bị, sản phẩm vào nội địa nhưng không khai hải quan; phát hiện tổ chức, cá nhân kê khai sản phẩm XK không đúng quy định và không đúng thực tế.

Cụ thể, nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào kiểm tra hồ sơ hải quan, báo cáo nhập-xuất-tồn, chứng từ theo dõi NVL, máy móc, thiết bị nhập kho, xuất kho; Kiểm tra định mức thực tế sản phẩm XK; Kiểm tra tính phù hợp của NVL với sản phẩm XK.

Trường hợp qua kiểm tra theo quy định tại điểm a,b,c khoản này nếu phát hiện có vi phạm nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận thì thực hiện tiếp các nội dung sau: Kiểm tra NVL, máy móc, thiết bị trên dây chuyền sản xuất; Kiểm tra số lượng hàng hóa còn tồn trong kho; Kiểm tra số lượng thành phẩm chưa XK.

Thủ tục kiểm tra sẽ do Cục trưởng Cục Hải quan ra Quyết định giao Chi cục hải quan quản lý chịu trách nhiệm kiểm tra. Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhiều cơ sở sản xuất hoặc thuê gia công lại tại một hoặc nhiều cơ sở sản xuất thì thực hiện kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho NVL, máy móc, thiết bị và hàng hoá XK tại tất cả các cơ sở sản xuất để xác định số lượng hàng hóa tồn kho.

Báo cáo quyết toán theo năm tài chính

Quy định hiện hành tại Thông tư 128/2013/TT-BTC và Thông tư 13/2014/TT-BTC, DN phải thông báo định mức nguyên liệu, vật tư NK để gia công, sản xuất hàng hóa XK; thực hiện thanh khoản hợp đồng gia công, quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu vật tư đối với loại hình nhập SXXK; cơ quan Hải quan tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh khoản, quyết toán.

Theo quy định tại Điều 59, 60 Luật Hải quan 2014 về kiểm tra, giám sát hải quan thì việc quản lý hải quan đối với loại hình hàng hóa này đã thay đổi, theo đó DN không có trách nhiệm thông báo định mức, việc quản lý theo nguyên liệu, vật tư NK theo nguyên tắc nhập-xuất-tồn.

Trên cơ sở quy định tại Luật Hải quan 2014, Nghị định 08/2015/NĐ-CP, dự thảo Thông tư đã quy định nguyên tắc báo cáo quyết toán trên cơ sở nhập-xuất-tồn. Cụ thể, định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tổ chức, cá nhân nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng NVL, máy móc, thiết bị và hàng hoá XK trong năm tài chính cho cơ quan Hải quan.

Địa điểm nộp báo cáo quyết toán tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục NK NVL, máy móc, thiết bị hoặc Chi cục Hải quan quản lý DN chế xuất. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã thực hiện quyết toán Hợp đồng gia công, tờ khai NK NVL để sản xuất hàng hóa XK tại Chi cục Hải quan trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì được tiếp tục nộp báo cáo quyết toán tại Chi cục Hải quan đó.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc nộp báo cáo quyết toán. Đối với tổ chức, cá nhân NK NVL để sản xuất hàng hóa XK: Nộp báo cáo quyết toán theo nguyên tắc tổng trị giá nhập - xuất - tồn kho NVL, sản phẩm hoàn chỉnh theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL ban hành kèm Thông tư này cho cơ quan Hải quan thông qua Hệ thống. Trường hợp tổ chức, cá nhân NK NVL để sản xuất ra sản phẩm sau đó bán sản phẩm cho tổ chức, cá nhân khác để sản xuất, gia công hàng hóa XK thì tổ chức, cá nhân NK và tổ chức, cá nhân XK phải báo cáo quyết toán theo quy định.

Đối với tổ chức, cá nhân NK NVL để gia công: Trường hợp tổ chức, cá nhân theo dõi NVL NK do bên đặt gia công cung cấp, máy móc, thiết bị thuê mượn để thực hiện hợp đồng gia công, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh tại tài khoản ngoài bảng hoặc trên hệ thống kiểm soát nội bộ thì nộp báo cáo quyết toán theo mẫu quy định. Trường hợp hệ thống kiểm soát nội bộ theo dõi chi tiết lượng hàng hóa thì được sử dụng kết quả kết xuất từ hệ thống để nộp cho cơ quan Hải quan.

Đối với DN chế xuất báo cáo quyết toán được lập theo nguyên tắc tương tự trên.

Dự thảo Thông tư cũng quy định, việc lập và lưu trữ sổ chi tiết NVL NK theo các quy định về chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó ghi rõ số tờ khai NK NVL. Lập và lưu trữ sổ chi tiết sản phẩm xuất kho để XK theo các quy định của Bộ Tài chính về chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ XK theo số hợp đồng, đơn hàng. Lập và lưu trữ chứng từ liên quan đến việc xử lý phế liệu, phế phẩm.

DN phải xuất trình toàn bộ hồ sơ, chứng từ kế toán liên quan đến NVL, máy móc, thiết bị NK và sản phẩm XK khi cơ quan Hải quan kiểm tra tại trụ sở DN.

Kiểm tra khi có sự chênh lệch bất thường

Tại dự thảo Thông tư chung đã quy định rõ các trường hợp phải kiểm tra báo cáo quyết toán, cụ thể các trường hợp: Báo cáo quyết toán của tổ chức, cá nhân nộp lần đầu; Báo cáo quyết toán có sự chênh lệch bất thường về số liệu so với hệ thống của cơ quan Hải quan; Kiểm tra sau hoàn thuế, không thu thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Việc kiểm tra báo cáo quyết toán trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro của tổ chức, cá nhân theo nguyên tắc: Đối với DN ưu tiên theo Quyết định của Tổng cục Hải quan, xác định đối tượng kiểm tra trên cơ sở thu thập, phân tích thông tin, đánh giá rủi ro về DN.

Đối với DN tuân thủ do Cục trưởng Cục Hải quan xác định không quá 1% số DN tuân thủ đang thực hiện loại hình gia công, SXXK, DNCX trên địa bàn quản lý trên cơ sở thu thập, phân tích thông tin, đánh giá rủi ro và khả năng thực hiện của đơn vị;

Đối với DN không tuân thủ do Chi cục Hải quan quản lý xác định không quá 10% số tổ chức, cá nhân đang thực hiện loại hình gia công, SXXK, DNCX đang quản lý trên cơ sở thu thập, phân tích thông tin, đánh giá rủi ro và khả năng thực hiện của đơn vị.

Nội dung, trình tự, thủ tục và xử lý kết quả kiểm tra thực hiện theo trình tự, thủ tục kiểm tra tình hình sử dụng NVL, máy móc, thiết bị tại trụ sở người khai Hải quan.

Nguồn: CỤC HẢI QUAN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

---

CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ UY TÍN

Dịch vụ lập BÁO CÁO QUYẾT TOÁN  theo Thông tư 39/2018/TT-BTC

Dịch vụ tư vấn Setup hệ thống Quản lý Kho gia công - Xuất nhập khẩu

Phần mềm quản lý kho Exim 

ĐÀO TẠO:  Nâng cao nghiệp vụ cho Nhân sự trong Doanh nghiệp gia công

EXIM CONSULTING & TECHNOLOGY JSC

– VP Hà Nội: Số 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Hotline: 0972 181 589

– Email: exim.com.vn@gmail.comBài viết khác

Mã loại hình XK của doanh nghiệp thương mại có vốn đầu tư nước ngoài

07/07/2021

Giải đáp cấn đề Chính sách xuất nhập khẩu: Mã loại hình xuất khẩu của doanh nghiệp thương mại có vốn đầu tư nước ngoài

Hoàn thiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa giao dịch qua TMĐT

06/07/2021

Dự thảo Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử đang được Tổng cục Hải quan xây dựng, với mục tiêu thủ tục hải quan được thực hiện đơn giản nhanh chóng, cơ quan Hải quan đảm bảo việc kiểm soát hàng hóa.

Thêm 22 thủ tục hành chính mới được cung cấp DVCTT mức độ 4

05/07/2021

Tổng cục Hải quan mới đây đã có văn bản thông báo cung cấp bổ sung dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 cho 22 thủ tục hàng chính trên Hệ thống cung cấp DVCTT HQ36a.

Bài viết gần đây

Chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ phải kê khai, tính thuế GTGT?
Chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ phải kê khai, tính thuế GTGT?
Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đã đề xuất bỏ quy định chuyển nhượng dự án đầu tư không phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng.
QUY ĐỊNH VỀ GIA CÔNG HÀNG HÓA CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI NĐ69
QUY ĐỊNH VỀ GIA CÔNG HÀNG HÓA CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI NĐ69
Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định thương nhân Việt Nam được nhận gia công hàng hóa hợp pháp cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.
Đầy đủ Thủ tục xuất khẩu SP gia công cho thương nhân nước ngoài
Đầy đủ Thủ tục xuất khẩu SP gia công cho thương nhân nước ngoài
Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài được thực hiện như sau :
Hải quan Hà Nội kiến nghị bổ sung quy định về xuất xứ hàng hóa (XXHH)
Hải quan Hà Nội kiến nghị bổ sung quy định về xuất xứ hàng hóa (XXHH)
Liên quan đến việc thực hiện các thông tư về xuất xứ hàng hóa, Cục Hải quan Hà Nội kiến nghị Tổng cục Hải quan bổ sung một số quy định để phù hợp với thực tiễn.
Facebook