Bên ngành Hải quan tập trung thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế

16/06/2021
Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố; Cục Kiểm tra sau thông quan áp dụng ngay các biện pháp đôn đốc thu nợ đối với người nộp thuế còn nợ tiền, thuế phạt, tiền chậm nộp, đảm bảo thu hồi kịp thời nợ đọng thuế vào NSNN, giảm nợ đọng thuế.

Trong công tác quản lý nợ và thực hiện các hướng dẫn các quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 và Thông tư 06/2021/TT-BTC ngày 22/1/2021 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể một số điểm:

Về việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế, tại Điều 125 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 để thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bao gồm: “1. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bao gồm: a) Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác, phong tỏa tài khoản; b) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập; c) Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK; d) Ngừng sử dụng hóa đơn; đ) Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp; e) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ; g) Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DN, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề”.

 

Căn cứ quy định từ Điều 31 đến Điều 37 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Thông tư 06/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế thuế về quản lý thuế đối với hàng hóa XNK, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố, Cục Kiểm tra sau thông quan áp dụng ngay các biện pháp đôn đốc thu nợ đối với người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp, đảm bảo thu hồi kịp thời nợ đọng thuế vào ngân sách nhà nước, giảm nợ đọng thuế.

Đồng thời, rà soát tất cả các trường hợp DN đang có nợ thuế quá hạn đến 90 ngày thì thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định để thu hồi các khoản nợ vào ngân sách nhà nước. Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính thì cơ quan hải quan nơi DN nợ thuế phải ban hành quyết định hành chính về quản lý thuế hoặc có văn bản đề nghị cơ quan chức năng liên quan trong việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế hành chính về thuế theo quy định.

Đối với việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dùng làm thủ tục hải quan: Cơ quan Hải quan phải ban hành Quyết định cưỡng chế dùng làm thủ tục hải quan, gửi đến đối tượng bị cưỡng chế và thông báo trên trang thông tin điện tử của ngành Hải quan chậm nhất là 5 ngày làm việc trước ngày áp dụng biện pháp dùng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK.

Đối với biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản: Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản được gửi cho người nộp thuế bị cưỡng chế, kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng nơi người nộp thuế bị cưỡng chế mở tài khoản và các tổ chức, cá nhân có liên quan kèm theo lệnh thu NSNN ngay trong ngày ban hành quyết định cưỡng chế và được cập nhật trên trang thông tin điện tử của ngành Hải quan.

Quyết định cưỡng chế chấm dứt hiệu lực kể từ ngày người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế vào NSNN hoặc số tiền thuế nợ bị cưỡng chế được cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định nộp dần tiền thuế nợ hoặc quyết định gia hạn nộp thuế hoặc quyết định miễn tiền chậm nộp tiền thuế hoặc thông báo không tính tiền chậm nộp. Cơ quan quản lý thuế ban hành Quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế theo Mẫu số 08/CC tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Về mẫu thông báo tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, đề nghị các đơn vị căn cứ Thông tư 06/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Cụ thể điểm b.1 khoản 2 Điều 9 Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn: “Trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt hoặc đã nộp nhưng số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn thiếu thì cơ quan Hải quan thông báo cho người nộp thuế biết số tiền thuế, tiền phạt còn nợ, số ngày chậm nộp qua Hệ thống theo mẫu số 1 Phụ lục 2 hoặc bản giấy theo mẫu số 01/TXNK phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này”.

Đối với những nội dung liên quan đến nâng cấp Hệ thống Kế toán thuế tập trung, do hiện nay ngành Hải quan chuẩn bị xây dựng hệ thống Hải quan thông minh theo hướng thuê dịch vụ hệ thống CNTT hướng tới hải quan số theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định 97/QĐ-BTC ngày 26/1/2021. Do đó, thông báo về việc người nộp thuế chưa nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt hoặc thông báo số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn thiếu, Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố vẫn thực hiện theo theo mẫu số 01/TXNK phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 06/2021/TT-BTC.

Về việc công khai các khoản thuế nợ, Tổng cục Hải quan đã đưa các khoản nợ của DN lên website: https://www.customs.gov.vn. DN có thể truy cập vào website của cơ quan Hải quan để thực hiện tra cứu tình trạng nợ thuế chi tiết theo tờ khai để thực hiện nghĩa vụ với NSNN theo quy định.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố niêm yết công khai nội dung mẫu thông báo tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt tại trụ sở của cơ quan Hải quan để DN được biết.

Nguồn: HẢI QUAN ONLINE

---

CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ UY TÍN

Dịch vụ lập BÁO CÁO QUYẾT TOÁN  theo Thông tư 39/2018/TT-BTC

Dịch vụ tư vấn Setup hệ thống Quản lý Kho gia công - Xuất nhập khẩu

Phần mềm quản lý kho Exim 

ĐÀO TẠO:  Nâng cao nghiệp vụ cho Nhân sự trong Doanh nghiệp gia công

EXIM CONSULTING & TECHNOLOGY JSC

– VP Hà Nội: Số 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Hotline: 0972 181 589

– Email: exim.com.vn@gmail.com

 Bài viết khác

Cách khai báo và gửi mẫu số 22 đến cơ quan Hải quan

10/06/2021

Giải đáp thắc mắc về cách khai báo và gửi mẫu 22 đến cơ quan Hải quan

Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định sản phẩm gia công NK tại chỗ như thế nào?

08/06/2021

Để các cục hải quan tỉnh, thành phố cũng như các DN nắm được các quy định hiện hành cũng như triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 18/2021/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 18) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP (gọi tắt Nghị định 134) vào thực tiễn, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn về quy định sản phẩm gia công NK tại chỗ theo khoản 4 và khoản 6 Điều 1 Nghị định 168.

Hướng dẫn theo dõi thông tin tờ khai nhập khẩu tại chỗ hàng GC, SXXK

05/06/2021

Để các cục hải quan tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người khai hải quan thực hiện có hiệu quả quy định tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP (gọi tắt Nghị định 18), Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn liên quan đến theo dõi thông tin tờ khai nhập khẩu (NK) tại chỗ hàng gia công, sản xuất xuất khẩu (XK).

Bài viết gần đây

Chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ phải kê khai, tính thuế GTGT?
Chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ phải kê khai, tính thuế GTGT?
Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đã đề xuất bỏ quy định chuyển nhượng dự án đầu tư không phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng.
QUY ĐỊNH VỀ GIA CÔNG HÀNG HÓA CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI NĐ69
QUY ĐỊNH VỀ GIA CÔNG HÀNG HÓA CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI NĐ69
Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định thương nhân Việt Nam được nhận gia công hàng hóa hợp pháp cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.
Đầy đủ Thủ tục xuất khẩu SP gia công cho thương nhân nước ngoài
Đầy đủ Thủ tục xuất khẩu SP gia công cho thương nhân nước ngoài
Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài được thực hiện như sau :
Hải quan Hà Nội kiến nghị bổ sung quy định về xuất xứ hàng hóa (XXHH)
Hải quan Hà Nội kiến nghị bổ sung quy định về xuất xứ hàng hóa (XXHH)
Liên quan đến việc thực hiện các thông tư về xuất xứ hàng hóa, Cục Hải quan Hà Nội kiến nghị Tổng cục Hải quan bổ sung một số quy định để phù hợp với thực tiễn.
Facebook