08 Bước hạch toán các nghiệp vụ của doanh nghiệp sản xuất

01/06/2021
Cùng tham khảo các bước hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ của doanh nghiệp sản xuất cùng với Exim. Hạch toán đơn giản như thế nảo

I. Hạch toán nghiệp vụ mua nguyên vật liệu của DN Sản xuất

1. Mua nguyên vật liệu trả tiền ngay, ghi:

Nợ TK 152 - Giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng NVL Nợ TK 1331 - VAT, thường là 10% Có TK 111,112, 141 - Tổng số tiền phải trả/Đã trả nhà cung cấp

2. Mua nguyên vật liệu công nợ (Trả sau), ghi:

Nợ TK 1521 - Giá mua chưa VAT, Chi tiết số lượng từng NVL Nợ TK 1331 - VAT, thường là 10% Có TK 331 - Tổng số tiền phải trả nhà cung cấp

3. Khi thanh toán tiền, ghi:

Nợ TK 331 - Tổng số tiền phải trả nhà cung cấp Có TK 111 (Nếu trả tiền mặt) Hoặc Có TK112 (Nếu trả qua ngân hàng)

4. Khi đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp nhưng đến cuối tháng hàng chưa về đến kho

4.1. Cuối tháng kế toán, ghi: Nợ TK 151 - Giá mua chưa VAT, Chi tiết số lượng từng NVL Nợ TK 1331 - VAT 10% Có TK 111,112,331,141 - Tổng số tiền phải trả/Đã trả nhà cung cấp 4.2. Qua đầu tháng khi NVL về tới kho, ghi: Nợ TK 1521 Có TK 151

5. Mua NVL xuất thẳng cho SX (Không qua kho)

5.1. Mua NVL không qua kho trả tiền ngay, ghi: Nợ TK 154 - Giá mua chưa VAT, Chi tiết số lượng từng NVL Nợ TK 1331 - VAT, thường là 10% Có TK 111, 112, 141 - Tổng số tiền phải trả/Đã trả NCC 5.2. Mua NVL Xuất thẳng không qua kho chưa trả tiền, ghi: Nợ TK 154 - Giá mua chưa VAT, Chi tiết số lượng từng NVL Nợ TK 1331 - VAT, thường là 10% Có TK 331 Nợ tiền nhà cung cấp chưa trả 5.3. Trả NVL cho NCC: - Khi nhập kho đơn giá nào thì xuất kho trả với đơn giá đó, hạch toán ngược lại lúc nhập kho, ghi: Nợ TK 331, 111, 112 Có TK 152 Có TK 1331 - Thu lại tiền (Nếu có), ghi: Nợ TK 111, 112 Có TK 331 5.4. Chiết khấu thương mại được hưởng từ NCC - Được NCC giảm vào tiền nợ phải trả, ghi: Nợ TK 331 Có TK 152 Có TK 1331 - Được NCC trả lại bằng tiền, ghi: Nợ TK 111, 112 Có TK 152 Có TK 1331 - Hoặc DN có thể hạch toán vào thu nhập khác, ghi: Nợ TK 331 Có TK 711

II. Hạch toán nghiệp vụ mua công cụ dụng cụ của DN sản xuất

1. Mua công cụ dụng cụ trả tiền ngay, ghi:

Nợ 242 (CCDC ngắn hạn; Dài hạn) Nợ TK 1331 - Thuế VAT (Thường là 10%) Có TK 111; 112 (Tiền mặt, tiền ngân hàng)

2. Mua công cụ dụng cụ chưa trả tiền ngay

Nợ TK 242 (CCDC ngắn hạn; Dài hạn) Nợ TK 1331 Thuế VAT (Thường là 10%) Có TK 331 (Công nợ chưa trả tiền ngay) 3. Mua công cụ dụng cụ nhập kho 3.1. Mua CCDC nhập kho trả tiền ngay, ghi: Nợ TK 153 - Giá mua CCDC chưa thuế Nợ TK 1331 - VAT thường là 10% Có TK 111, 112, 141 - Tổng số tiền đã trả nhà cung cấp 3.2. Mua CCDC nhập kho chưa trả tiền ngay, ghi: Nợ TK 153 (CCDC ngắn hạn; Dài hạn) Nợ TK 1331 - Thuế VAT (Thường là 10%) Có TK 331 (Công nợ chưa trả tiền ngay) 3.3. Trả tiền mua công cụ dụng cụ, ghi: Nợ TK 331 Có TK 111, 112

III. Hạch toán nghiệp vụ mua TSCĐ của DN sản xuất

1. Mua TSCĐ trả tiền ngay, ghi:

Nợ TK 211 (Nguyên giá + Giá mua + Chi phí khác liên quan) Nợ TK 1331 : Thuế VAT 10% Có TK 112

2. Mua TSCĐ chưa trả tiền ngay, ghi:

Nợ TK 211 (Nguyên giá + Giá mua + Chi phí khác liên quan) Nợ TK 1331 Có TK 331

3. Trả tiền mua TSCĐ, ghi:

Nợ TK 331 - Giá phải trả Có TK 112, 341

IV. Hạch toán nghiệp vụ xuất CCDC trong kho mang đi sản xuất

Nợ TK 242 Có TK 153

V. Hạch toán nghiệp vụ bán thành phẩm của DN sản xuất

1. Ghi nhận doanh thu

1.1. Bán thành phẩm thu tiền ngay, ghi: Nợ TK 111, 112 - Tổng số tiền phải thu/đã thu của khách hàng Có TK 5112 - Tổng giá bán chưa VAT Có TK 33311 - VAT đầu ra (Thường là 10%) 1.2. Bán thành phẩm chưa thu tiền, ghi: Nợ TK 131 - Tổng số tiền phải thu/chưa thu của khách hàng Có TK 5112 - Tổng giá bán chưa VAT Có TK 33311: VAT đầu ra (Thường là 10%) 1.3. Thu tiền công nợ, ghi: Nợ TK 111 (Thu bằng tiền mặt) Nợ TK 112 (Thu qua ngân hàng) Có TK 131 - Tổng số tiền phải thu/chưa thu của khách hàng

2. Ghi nhận giá vốn

Tùy theo DN chọn phương pháp tính giá xuất kho nào mà phần mềm chạy theo nguyên tắc đó (Thường lựa chọn phương pháp bình quân gia quyền) Nợ TK 632 Có TK 155

3. Các khoản giảm trừ doanh thu

3.1. Chiết khấu thương mại * Khi khách hàng mua đạt tới một mức nào đó thì DN có chính sách chiết khấu cho khách hàng. - Trường hợp khách hàng mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết khấu thì khoản chiết khấu thương mại này được ghi giảm trừ vào giá bán trên “Hóa đơn GTGT” hoặc “Hóa đơn bán hàng” lần cuối cùng. - Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh trên hóa đơn là giá đã giảm giá (Đã trừ chiết khấu thương mại) thì khoản chiết khấu thương mại này không được hạch toán vào TK 511. Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu. - Trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng, hoặc khi số chiết khấu thương mại người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hóa đơn lần cuối cùng thì phải chi tiền chiết khấu thương mại cho người mua. Khoản chiết khấu thương mại trong các trường hợp này được hạch toán vào Tài khoản 511. Nợ TK 511 Nợ TK 33311 Có TK 131, 111,1 12 3.2. Hàng bán bị trả lại - Ghi giảm doanh thu, công nợ phải thu khách hàng: Bán giá nào thì ghi giảm công nợ giá đó, ghi: Nợ TK 511 - Giá bán chưa VAT Nợ TK 33311 - VAT Có TK 131, 111, 112 - Tổng số tiền phải trả/đã trả lại cho khách hàng - Giảm giá vốn: xuất kho giá nào thì bây giờ ghi giá đó Nợ TK 155 Có TK 632 - Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại, ghi: Nợ TK 641 Nợ TK 1331 Có TK 331, 111, 112,… 3.3. Giảm giá hàng bán Nợ TK 511 Nợ TK 33311 Có TK 111, 112, 131

VI. Bút toán chi phí doanh nghiệp của DN sản xuất

1. Bút toán lệ phí môn bài

- Hạch toán chi phí lệ phí môn bài, ghi: Nợ TK 642 - Tài khoản chi phí lệ phí môn bài Có TK 3338 - Tài khoản lệ phí môn bài - Nộp lệ phí môn bài Nợ TK 3338 Có TK 111, 112

2. Hạch toán chi phí tiền lương

Nợ TK 642 - Tài khoản chi phí Có TK 334

3. Tài khoản trích bảo hiểm xã hội

- Trích tính vào chi phí doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 642 - Tài khoản chi phí Có TK 3383; 3384; 3385 - Trích vào tiền lương công nhân viên cả bộ phận sản xuất, ghi: Nợ TK 334 Có TK 3383, 3384, 3385 - Trả lương, ghi: Nợ TK 334 (Trừ các khoản trích vào chi phí lương) - Trả cả bộ phận sản xuất Có TK 111, 112

VII. Hạch toán phân bổ chi phí CCDC, TSCĐ vào chi phí quản lý của DN sản xuất

Nợ TK 642 - Tài khoản nhận chi phí Có TK 242, 214, 153

VIII. Hạch toán các chi phí khác của DN sản xuất hạch toán thẳng vào TK 642

Nợ TK 642 Nợ TK 1331 Có TK 111, 112, 141, 331 Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 3333 - Thuế xuất nhập khẩu (Chi tiết thuế xuất khẩu) * Không tách ngay thuế xuất khẩu phải nộp thì phản ánh doanh thu bao gồm cả thuế xuất khẩu, ghi: Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Định kỳ khi xác định số thuế xuất khẩu phải nộp, ghi: Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 3333 - Thuế xuất nhập khẩu (Chi tiết thuế xuất khẩu) - Ghi nhận giá vốn, ghi:

———– Dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi giúp doanh nghiệp Sản xuất xuất khẩu, gia công, chế xuất lập Báo cáo quyết toán theo Thông tư 39/2018/TT-BTC

+ Kèm theo bộ giải trình chi tiết

EXIM CONSULTING & TECHNOLOGY JSC

– VP Hà Nội: Số 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. – Hotline: 0972 181 589 – Email: exim.com.vn@gmail.com


Bài viết khác

03 lưu ý quan trọng khi làm kế toán nhập khẩu cần phải biết

01/06/2021

Với mục đích hỗ trợ các bạn kế toán có sự hình dung rõ hơn về công việc của kế toán nhập khẩu. Moka chia sẻ những lưu ý khi làm kế toán nhập khẩu vì hiện nay có trên thực tế là đại đa số các bạn kế toán thường hạch toán sai các bút toán liên quan đến nhập khẩu hàng hóa. Dưới đây là tổng hợp cơ bản các công việc liên quan đến kế toán nhập khẩu cần lưu ý:

Quy định hiện nay về hoạt động gia công trong thương mại trong nước

01/06/2021

Hoạt động gia công trong thương mại được quy định như thế nào theo Luật Thương mại 2005? Bên đặt gia công và bên nhận gia công có quyền và nghĩa vụ gì?

Khái niệm về hàng hóa gia công, hợp đồng, thủ tục, thông báo mới?

31/05/2021

Tổng quan Khái niệm về hàng hóa gia công, hợp đồng, thủ tục, thông báo mới?

Bài viết gần đây

Chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ phải kê khai, tính thuế GTGT?
Chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ phải kê khai, tính thuế GTGT?
Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đã đề xuất bỏ quy định chuyển nhượng dự án đầu tư không phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng.
QUY ĐỊNH VỀ GIA CÔNG HÀNG HÓA CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI NĐ69
QUY ĐỊNH VỀ GIA CÔNG HÀNG HÓA CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI NĐ69
Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định thương nhân Việt Nam được nhận gia công hàng hóa hợp pháp cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.
Đầy đủ Thủ tục xuất khẩu SP gia công cho thương nhân nước ngoài
Đầy đủ Thủ tục xuất khẩu SP gia công cho thương nhân nước ngoài
Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài được thực hiện như sau :
Hải quan Hà Nội kiến nghị bổ sung quy định về xuất xứ hàng hóa (XXHH)
Hải quan Hà Nội kiến nghị bổ sung quy định về xuất xứ hàng hóa (XXHH)
Liên quan đến việc thực hiện các thông tư về xuất xứ hàng hóa, Cục Hải quan Hà Nội kiến nghị Tổng cục Hải quan bổ sung một số quy định để phù hợp với thực tiễn.
Facebook